EUROBA NEDİR?
 
EUROBA (Bağcılar AB Projeleri Merkezi) tüm genel ve yerel idare kuruluşlarına, Sivil toplum Kuruluşlarına, KOBİ’lere ve AB Projesi yapmak isteyen diğer Kamu Kurum ve Kuruluşlara teknik danışmanlık, idari danışmanlık ve ortak bulma faaliyetlerinde yardımcı olmak için kurulmuştur.
EUROBA’nın yönetici ekibi özellikle eğitim alanında gerek öğretmenleri gerekse idarecileri ve öğrencileri AB Projeleri hazırlama konusunda bilgilendirmekte, projelere başvurma noktasında ilgililere AB fonlarından gelen çağrıları ileterek talep oluşturmaktadır.
 
EUROBA’NIN MİSYONU
 
Eğitim sistemimizin ve Hükümetimizin öncelikli ve önemli ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla, iç ve dış kaynaklı projelerin tüm paydaşlarla eş güdümle hazırlanması ve uygulanmasını sağlayarak proje kültürünü kendi kurum kültürüyle bütünleştirmiş tüm kurum ve kuruluşların, projeler vasıtasıyla gelişimci, rekabetçi ve başarılı olmalarına katkıda bulunmak.
 
EUROBA’NIN VİZYONU
 
Eğitim Sistemimizi dünyada örnek alınan seviyeye getirecek tüm projelerin paydaşlarla üretildiği ve uygulandığı bir merkez haline getirerek ilçemizde ve çevremizde, proje kültürünü içselleştirmiş rekabetçi kurum ve kuruluşların projeler aracılığıyla gelişmelerini katkıda bulunan bir kuruluş olmak.
 
EUROBA’NIN STRATEJİK AMACI
 
EUROBA (Bağcılar AB Projeleri Merkezi) tüm genel ve yerel idare kuruluşlarına, Sivil Toplum Kuruluşlarına, KOBİ’lere ve AB Projesi yapmak isteyen diğer Kamu Kurum ve Kuruluşlara teknik danışmanlık, idari danışmanlık ve ortak bulma faaliyetlerinde yardımcı olunarak, tüm programların ilçe içinde ve dışında tanıtılmasını ve bu kapsamda projelerin hazırlanmasını sağlamak.
 
EUROBA’NIN STRATEJİK HEDEFİ
 
 • Ülkemizin Avrupa Birliğine adaylık sürecinde Bağcılar İlçesinin, kullanıma açık AB (Avrupa Birliği) fonlarını kullanarak üretilen projelerin sayısını %100 artırmak.
 • İlçemizde bulunan tüm eğitim öğretim kurumları AB Eğitim ve Gençlik Programlarını tanıtmak.
 • Tüm kamu ve kuruluşları AB projelerikonusunda bilgilendirmek.
 
 
EUROBA’NIN GÖREV VE SORUMLULUKLARI
 
 • Dış kaynaklı proje ve programları takip etmek,
 • Avrupa Birliği (AB) KATILIM Öncesi Mali Yardım Aracı (IPAI,III,IV) kapsamında projeler sunmak,
 • Ulusal Ajans programlarını takip etmek,
 • TÜBİTAK (1007 KAMAG,4001 ve 4002 Fonları,7.Çerçeve Programı)kapsamında projeler sunmak,
 • DPT Fonlarını (Kalkınma Ajansları, Kalkınma Programları) takip etmek,
 • Uluslararası Kuruluşların Programlarını (BM, JICA, DB) takip etmek,
 • Diğer programlar (STK,Vakıf,vb.) hakkında bilgilendirme yapmak,
 • Dış kaynaklı proje programların hazırlık ve uygulama süreçlerinde ilçe düzeyinde çalışma planlarını hazırlamak, tanıtım ve uygulamasını desteklemek,
 • Proje Koordinasyon Merkezi Başkanlığı, Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü ve Proje Koordinasyon ekibi ile koordinasyon içinde çalışmak,
 • Eğitim Kurumlarındaki idareci ve öğretmenler ile koordineli çalışarak toplantılar düzenlemek ve iletişim alt yapısını kurmak,
 • Bakanlıklar koordinasyonunda yürütülen projeler kapsamında ilçelerdeki faaliyetlerin koordinasyonunda merkez proje ekibine destek vermek,
 • Sürekli iletişim halinde olacağı paydaşların ilgili faaliyetlere katılımlarını sağlamak,
 • Bakanlıklar koordinasyonunda yürütülen hibe programlarına yönelik projelerin, hazırlık aşamasındaki süreçlerine Yardım Masası olarak destek vermek,
 • Bakanlıklar koordinasyonunda yürütülen hibe programlarına yönelik projelerin izleme ve değerlendirmesini yapmak,
 • İlçe Proje Sorumluları ile iletişim ve koordinasyon içinde bulunarak bilgilendirme toplantıları ve eğitim faaliyetleri düzenlemek.
 
EUROBA’NIN İLKELERİ
 
 • Güvenilir olmak.
 • Bilgi   ve  deneyimlerin  paylaşılmasında etik olmak.
 • Tüm fikirlere saygılı ve geliştirici olmak.
 • Gönüllülük esasıyla başarıyı hedef edinmek.
EUROBA’NIN HEDEFLERİ
 
 • Ülkemizin Avrupa Birliğine adaylık sürecinde, Bağcılar İlçesinin, kullanıma açık AB (Avrupa Birliği) fonlarını kullanarak projeler yapmasını sağlamak,
 • Hazırlanan bu projelerin gerek sayısal gerekse içerik bakımından gelişmesinin temin etmek,
 • İlçemiz ve AB’ye üye ülke kentlerinin karşılıklı bilgi, deneyim ve teknolojilerini paylaşmak, kamu yönetiminde ve sivil toplumdaki yeni gelişmeleri ve Avrupalılık boyutunu ilçemize taşımak ,
 • Proje üretmek isteyen kamu ve sivil toplum kuruluşlarına proje ortağı bulmada yardımcı olmak, karşılaşılan her türlü sorunda teknik destek sağlamak,
 • Dış kaynaklı proje ve programlara talep ve ilgiyi arttırmak,
 • Müdürlüğümüze bağlı kurumlarda projelerin üretilmesini sağlamak,
 • Dış kaynaklı proje ve programlardan faydalanmamış, dezavantajlı bölgelerdeki kurumlarımızın proje üretmesini ve hibe programlarından yararlanmalarını sağlamak,
 • Nicelik ve nitelik bakımından İstanbul’un proje çalışmalarında öncü ve lider olması için gerekli çalışmaları yapmak,
 • Kurumlar arası işbirliğini (Eğitim kurumları, Kamu Kurumları, Üniversiteler, STK, vs.) güçlendirmek ve ortaklık kurulmasını sağlamak,
 • Uluslararası boyutta ilgili kurumlarla işbirliği yapmak ve başta İstanbul olmak üzere Türkiye ve Türk kültürünü tanıtmak,
 • Dış kaynaklı proje ve programlar, Avrupa Birliği felsefesi, Türkiye AB ilişkileri, AB’nin Eğitim ve Gençlik Politikaları hakkında bilgi sahibi olmak, gelişmeleri takip etmek ve bu konularda Euroba ekibini geliştirmek üzere eğitimlere katılmak.
 
EUROBA’NIN KURULUŞU
 
3 Ekim 2005tarihinde başlayan üyelik müzakerelerinde; ülkemizin bir çok alanda AB fonlarından yararlanmasının önü açılmış, ilçemizin de bu kaynaklardan azami yararlanabilmesi amacıyla 10.09.2008 tarihinde Bağcılar Kaymakamlığı bünyesinde  ‘’Bağcılar Kaymakamlığı AB Projeleri Merkezi (EUROBA)’’ kurulmuş ve 18.02.2010 tarihinde ‘’Kuruluş, Görev ve Çalışma Yönergesi’’ onaylanarak yürürlüğe girmiştir.
AB projelerini ve bu konuda merkezimizde yürütülen faaliyetleri, tüm yerli ve yabancı ilgililere tanıtmak ve yurt içi-yurtdışı iletişimi kolaylaştırabilmek amacıyla www.euroba.gov.tr adlı web sitesi hazırlanmıştır.
AB’ne üye ülkelerin, eğitim ve gençlik, enerji, çevre, bilim ve teknoloji, adalet ve içişleri, nükleer enerji, ayrımcılığın önlenmesi, kadın ve erkek eşitliği gibi çeşitli alanlarda ki politika ve uygulamalarının birbirlerine yakınlaştırılması amacıyla oluşturulmuş programlardan birçoğu, üye ülkelerin yanı sıra aday ülkelere de açılmış olup, programa katılım vasıtasıyla Birliğe üye olan ve  aday ülkelerle işbirliği yapılarak AB’ye uyum sürecinin kolaylaştırılması sağlanmaktadır.
2007-2013 döneminde katılım öncesi mali yardım tutarı (IPA) toplamı dikkate alındığında, söz konusu, Avrupa Birliği Fonlarından daha fazla yararlanabilmek, ülkemize sayısal olarak daha çok proje kazandırabilmek veyapılacak projelerin kalitesini arttırabilmek için;başta kamu kurum ve kuruluşlarımızın bünyesinde bulunan AB merkezleri ile sivil toplum kuruluşlarıtarafından kurulmuş benzeri kuruluşlarla işbirliği ve ortaklık faaliyetlerinin hem projelerin kabulünde hem de kalitesinin arttırılmasında sağlayacağı katkı açıktır.
Bu kapsamda, ilçemizde bulunan tüm eğitim ve öğretim kurumları, kamu ve kurum ve kuruluşları, yerel yönetimler, sivil toplum kuruluşları ile işbirliği içinde çalışmakla birlikte, daha geniş kapsamlı işbirliği ve ortaklıkların hem proje üretme kapasitesine hem de müktesebatın benimsenmesine katkılar sağlayacağı düşünülmektedir.
 
EUROBA’NIN KRULUŞ AMACI
 
 • 10.09.2008 tarihli AB Projeleri Merkezi Kuruluş, Görev ve Çalışma Yönergesinin hükümlerinin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren değişik kurum ve kuruluşlar tarafından yapılan projelendirme faaliyetlerinin koordinasyonu, izlenmesi ve sahip bulunulan deneyim ver bilginin diğer proje yapmaya istekli kurumlara aktarılmasını sağlamak,
 • AB tarafından sağlanacak fonların kullanımında ilçe ölçeğinde tasarruf ve verimlilik sağlamak amacıyla projeler arasında ihtiyaç hiyerarşisine uygun olarak projeler üretilmesini sağlamak,
 • Ab tarafından ilan edilen ve ülkemizin yararlanabileceği tüm programların ilçe içinde tanıtılmasını ve bu kapsamda projelerin hazırlanmasına yardımcı olmak,
 • Bağcılar ilçesinde AB programlarına ilişkin faaliyetlerin işleyişine yardımcı olmak ve programlar kapsamında proje geliştirilmesine yardımcı olmak,
 • Bu programlardan faydalandırılacak projelerin değerlendirilmesi ve seçimini yapmak,
 • Proje hazırlamak isteyen kurum ve kuruluşlara teknik ve idari yardım yapmak, gerektiğinde proje liderliği ve danışmanlığı görevlerini yerine getirmek,
 • Projelerin başarıya ulaşması için AB kuruluşları ve Ulusal Ajans yayınlarını takip etmek ve ilçedeki projeleri ilgilendiren konuları merkez görevlilerine ve proje hazırlayan kuruluşlara iletmek,
 • Kamu kuruluşları ve sivil toplum örgütleri tarafından iletilen uygun ortak bulma taleplerini değerlendirmek ve imkanlar ölçüsünde bu kuruluşlara uygun ortak bulma konusunda yardımcı olmak.
 
EUROBA’NIN KURULUŞ GEREKÇESİ
 
10-11 Aralık 1999 tarihlerinde düzenlenen AB Devlet ve hükümet Başkanları Zirvesi’nde, Türkiye, AB’ne aday ülke olarak kabul ve ilan edilmiş olup, zirvede Türkiye’nin diğer aday ülkeler için de uygulandığı şekilde, ‘’Katılım Öncesi Stratejisi’nden yararlanacağı ve bu bağlamda, Topluluk programlarına katılım imkanına sahip olacağı karara bağlanmıştır. 3 Ekim 2005 tarihinde başlayan üyelik müzakerelerinde; ülkemizin birçok alanda AB kaynaklarından fon alabileceği ve ilçemizin bu kaynaklardan azami yararlanması için gerekli çalışmalar başlatılmıştır.
Topluluk programları, AB’ne üye ülkelerin, eğitim ve gençlik, enerji, çevre, bilim ve teknoloji, adalet ve içişleri, nükleere enerji, ayrımcılığın önlenmesi, kadın-erkek eşitliği gibi çeşitli alanlardaki politika ve uygulamalarının birbirlerine yakınlaştırılması amacıyla oluşturulmuş işbirliği araçlarıdır.
Programlardan 40 tanesi, üyelerin yanı sıra aday ülkelere de açılmış olup, daha sonra işlerlik kazanacak olan Topluluk/AB Programlarından 5 tanesi de Aday Ülkelere açık olacaktır. Topluluk Programlarına katılım, İlçemizde çeşitli alanlardaki politika ve uygulamaların, Birliğe ve aday diğer ülkelerle kurulacak işbirliği vasıtasıyla AB’ne yakınlaştırılmasına imkan sağlamaktadır.
Gerek ilimiz ve gerekse bölge ekonomisinde Tekstil, Otomobil ve Matbaacılık sektöründe öncü ve örnek konumda bulunan Bağcılar İlçesinin AB’ne üyelik sürecinde; sahip bulunduğu yetişmiş insan gücünün yüksek üretim kapasitesi ve hızla gelişen ve büyüyen kentin altyapı, eğitim ve sosyal ihtiyaçları karşısında AB ülkeleri başta olmak üzere diğer ülkelerle daha fazla işbirliği yapılmasınınzarureti tartışılmayacak kadar açıktır.
İlçemizde bulunan tüm eğitim ve öğretim kurumlarımız, sahip bulunduğumuz doğal, turistik, kültürel değerler ile sivil toplum kuruluşlarımızın yönetime katılımda ki istekliliği projelere fon sağlanmasında Bağcılar İlçesi olarak; AB tarafından Ülkemize sağlanan fondan azami derecede yararlanmak üzere:
AB Eğitim ve Gençlik Programlarının ilçe içinde tanıtılması, koordinasyonu, yürütülmesi ve programlardan faydalandırılacak projelerin AB Komisyonu ve Ulusal Ajansa sunulacak projelerin AB Projeleri Merkezinde (EUROBA) değerlendirilmesi, seçimi AB Komisyonu ve Ulusal Ajansa sunulacak projelerin müracaatlarının derlenmesi ve ön değerlendirmelerin yapılması, üye ülkeler, Ulusal Ajans, AB Komisyonu ile programın gerçekleştirilmesi ve işbirliği kurulması konusundaki ilişkilerin yürütülmesi amacıyla uygulayıcı ve koordinatör birim olarak Bağcılar Kaymakamlığı bünyesinde 10.09.2008 tarihinde Bağcılar Kaymakamlığı AB Projeleri Merkezi kurulmuştur.
 
EUROBA’NIN TEŞKİLATLANMASI
 
Genel Koordinatör
Genel Koordinatörü, AB Projeleri niteliğinin gerektirdiği, teknik ve detaya ilişkin konularda, zaman kaybını önlemek, çalışmalarda sürat ve verimliği sağlamak üzere ihtiyaç duyulan her türlü bilgi, belge ve istatistiki tabloları ilgili kuruluşlardan doğrudan talep edebilir, gerekli duyduğu hallerde proje ilgililerini toplantıya çağırabilir, kurum ve kuruluşlarla projelerin teknik detayları ilgili olarak Kaymakam adına yazışmalar yapabilir.
Genel Koordinatörü, gerek Avrupa Birliği Genel Sekreterliği gerekse AB komisyonu tarafından duyurusu yapılan ve Ülkemizin kullanımına açık programlar ve fonlarla ilgili, kamu kuruluşlarını, sivil toplum örgütlerini, yerel ve ulusal basını bilgilendirmek üzere toplantı, seminer ve diğer etkinlikleri düzenleyebilir ve diğer kurumlarca düzenlenmiş bu tür etkinliklere katılabilir.
 
Teşkilat
Merkezin yürüteceği hizmetlerde öncelikle kamu kurum ve kuruluşlarındaki mevcut görevlilerden yararlanılır, bu nitelikte eleman bulunamadığı takdirde sivil toplum kuruluşlarından gönüllü eleman çalıştırılabilir. İlçede iyi derecede İngilizce bilen ve daha önce bu alanlarda proje faaliyetlerine katılmış olanlar arasından Kaymakamlıkça AB Projeleri İlçe Sorumlusu belirlenir. İlçe sorumluları Kaymakamın sevk ve idaresinde merkezin ilçe düzeyindeki faaliyetlerini yerine getirir.
Genel Koordinatörün sevk ve idaresinde en az 5 görevli (Koordinatör dahil) ile hizmetler yürütülür. Daha fazla personele ihtiyaç duyulması halinde, ilgili Genel Koordinatörün teklifi ve Kaymakamın onayı ile ek personel görevlendirmesi yapılabilir.
 
Personel
AB Projeleri merkezinde çalıştırılacak olan Koordinatör ve diğer görevliler, iyi derecede İngilizce bilen (KPDS veya dengi Uluslararası geçerliliği olan dil yeterliliği belgesi IELTS veya TOEFL) ve daha önce AB Projeleri veya benzeri alanlarda uluslararası proje yapma deneyimi olanlar arasından, kamu kurumlarından veya sivil toplum kuruluşlarından geçici görevli ya da gönüllü olarak atanır. Bu şekilde atananlara ek bir ödeme yapılmaz.
 
Yerleşim
Bu merkezde çalıştırılacak olan koordinatör ve diğer görevliler, Kaymakamın onayı ile atanır. Görevlerine son verilmesinde de aynı usul takip edilir.
Merkez hizmetlerini Kaymakamlık EUROBA merkezinde yürütür.
 
EUROBA’NIN YÜRÜTECEĞİ HİZMETLER
 
 • Yönerge hükümlerinin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren değişik kurum ve kuruluşlar tarafından yapılan projelendirme faaliyetlerinin koordinasyonu, izlenmesi ve sahip bulunulan deneyim ve bilginin diğer proje yapmaya istekli kurumlara aktarılmasını sağlamak,
 • AB(Avrupa Birliği) tarafından sağlanacak fonların kullanımında il ve ilçe ölçeğinde tasarruf ve verimlilik sağlamak amacıyla projeler arasında ihtiyaç hiyerarşisine uygun olarak projeler üretilmesini sağlamak,
 • AB tarafından ilan edilen ve Ülkemizin yararlanabileceği tüm programların il ve ilçe içinde tanıtılmasını ve bu kapsamda projelerin hazırlanmasına yardımcı olmak,
 • Bu programlardan faydalandırılacak projelerin değerlendirilmesi ve seçimini yapmak,
 • AB Komisyonu, ABGS(Avrupa Birliği Genel Sekreterliği), Avrupa yardım ofisi, MFIB(Merkez Finans ve İhale Birimi), UA (Ulusal Ajans), Avrupa Komisyonu Türkiye Delegasyon, kalkınma ajansları ve ilgili bakanlıklara (DPT, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Tarım ve Köy işleri Bakanlığı, Çevre ve Orman Bakanlığı, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı) sunulacak projelerin müracaatlarının derlenmesi ve ön değerlendirmelerini yapmak,
 • Üye ülkeler AB Komisyonu, ABGS, Avrupa Yardım Ofisi, MFIB(Merkez Finans ve İhale Birimi), UA(Ulusal Ajans), Avrupa Komisyonu Türkiye Delegasyon, kalkınma ajansları ve ilgili bakanlıklar (DPT, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Tarım ve Köy işleri Bakanlığı, Çevre ve Orman Bakanlığı, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı) ile programın gerçekleştirilmesi ve işbirliği kurulması konusundaki ilişkileri yürütmek,
 • Kamu kuruluşlarınca, bu yönergenin yayınlanmasından önce AB fonları kullanılarak oluşturulan, AB Komisyonu, ABGS(Avrupa Birliği Genel Sekreterliği), Avrupa yardım ofisi, MFIB(Merkez Finans ve İhale Birimi), UA (Ulusal Ajans), Avrupa Komisyonu Türkiye Delegasyon, kalkınma ajansları ve ilgili bakanlıklara (DPT, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Tarım ve Köy işleri Bakanlığı, Çevre ve Orman Bakanlığı, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı) gönderilen projelerin birer örneğini bu merkezde bulundurmak,
 • Oluşturulacak bir proje bankası ile ileride yapılması planlanan yeni projelere ışık tutmak, ortaya çıkan deneyimden yeni proje ekiplerinin yararlanmasını sağlamak,
 • Proje hazırlamak isteyen kurum ve kuruluşlara teknik ve idari yardım yapmak, gerektiğinde proje liderliği ve danışmanlığı görevlerini yerine getirmek,
 • Projelerin başarıya ulaşması için AB kuruluşları  ve Ulusal Ajans yayınlarını takip etmek ve ilçedeki projeleri ilgilendiren konuları merkez görevlilerine ve proje hazırlayan kuruluşlara iletmek,
 • Merkez bünyesinde bulunan personelin yetiştirilmesi için Ulusal Ajansa, ABGS(Avrupa Birliği Genel Sekreterliği)ne  diğer ülkelerin AB merkezlerine ya da AB Komisyonu merkezine eğitim amaçlı göndermek,
 • Gerek Ulusal Ajans, gerekse diğer ülkelerin Ulusal Ajanslarının ortak arayanlar bölümündeki projeleri taramak ve sınıflandırmak, bunlara uygun ortak olabilecek potansiyel kamu kuruluşları,  okullar, sivil toplum kuruluşları veya firmalara, bu teklifleri yönlendirmek,
 • Kamu kuruluşları ve sivil toplum örgütleri tarafından iletilen uygun ortak bulma taleplerini değerlendirmek ve imkanlar ölçüsünde bu kuruluşlara uygun ortak bulma konusunda yardımcı olmak,
 • İlçe Kaymakamı tarafından verilen diğer görevleri yerine getirmek.
 
 
EUROBA’NIN HİZMET ALANI
 
 • Bağcılar Kaymakamlığı
 • Kaymakamlığa bağlı tüm Kamu Kurum ve Kuruluşlar,
 • Yardım talep eden diğer İlçe Kaymakamlıkları ve Yerel Yönetim Kuruluşlar,
 • KOBİ’ler
 • Sivil Toplum Kuruluşlarına,
 • Verilecek danışmanlık, teknik ve destek hizmetlerini kapsar.
 
EUROBA’NIN HUKUKİ DAYANAĞI
 1. 5442 Sayılı İl İdaresi Kanunu
 2. 3046 Sayılı Bakanlıkların Kuruluş ve Görev Esasları Hakkında Kanun,
 3. 5449 Sayılı Kalkınma Ajanslarının kuruluşu, Koordinasyonu ve Görevleri hakkında Kanun,
 4. 17 Aralık 2001 Tarihli Türkiye İçin Katılım Öncesi Mali Yardıma Dair Çerçeve Tüzük,
 5. 4 Şubat 2003 Tarihli Merkezi Finansman ve İhale Birimi ile Ulusal Fonun Kuruluşuna İlişkin Avrupa Birliği İle İmzalanan Anlaşma,  
 6. 22 Aralık 2003 Tarih ve 2003/61 Sayılı Yüksek Planlama Kurulu Kararıyla Kabul Edilmiş Olan Ön Ulusal Kalkınma Planı,
 7. 26 Ocak 2010 Tarih ve 2010/6 Sayılı İçişleri Bakanlığı Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Dairesi Başkanlığı’nın Genelgesi
 
EUROBA’NINÇALIŞMA İLKELERİ
 
 • Talep yaratan, ilgi uyandıran, potansiyel proje hazırlayıcılarını harekete geçiren,
 • Profesyonel, dakik, empati kurabilen,
 • Başvuru sahiplerinin ihtiyaçlarını ve açmazlarını göz önüne alarak, ihtiyaç ve hedef analizleri yapan, ulaşılabilir,
 • Çağrı merkezi hizmetleriyle danışmanlık ve yönlendirme faaliyeti yapan,
 • Merkezde sunulacak interaktif hizmetler ve PCM Eğitimi hizmetleri sunan,
 • Müsteşarlıkça önerilecek diğer çalışma sistemlerini uygulayan
 
EUROBA’NIN ÇALIŞMA ESASLARI
 • Merkez görevlileri arasında görevlilerin yetenek ve becerilerini dikkate alarak, iş bölümü ve görevlendirme yapar,
 • İlçemizde bulunan tüm resmi kurumları, eğitim ve öğretim kurumlarını, sivil toplum kuruluşlarını, üniversite ve özel işletmeleri hedef kitle kabul ederek, başta AB Eğitim ve Gençlik programları olmak üzere ,diğer tüm AB fonlarından yararlandırmak için, öncülüğünde eğitici ve yönlendirici çalışmalar yapar,
 • Merkezde AB Projeleri Bankası ve proje detaylarının yer aldığı Bilgi Tabanı oluşturulmasını sağlar,
 • Proje faaliyetlerini www.euroba.gov.tr adresinde, ilgili kurumlara,sivil toplum örgütlerine ve tüm vatandaşlara duyurur.
EUROBA’NIN ÇALIŞMALARI
 
 • Bağcılar eğitim camiası için bilgilendirme seminerleri düzenlenmektedir.
 • AB fonlarından, Dünya Bankası’ndan ve Merkezi Finans Birimi’nden gelen çağrıları Türkçe’ye çevirerek proje hazırlanacak kişilere ve kuruluşlara destek olmaktadır.
 • AB Proje fonlarından yararlanmaları için eğitim, sağlık, ticaret sektörlerindeki yöneticilerle iletişim kurup sivil toplum örgütleri, sendikaları ve yerel yönetimleri AB projeleri hazırlamaya teşvik ederek proje hazırlamalarına destek olmaktadır.
 • Sosyal ve ekonomik açıdan dezavantajlı olan grupların (yoksullar, göçmenler, engelliler, yaşlılar, kadınlar, şiddete maruz kalan çocuklar, hastalar vb.) AB fonlarından yararlanabilmeleri amacıyla bu gruplar için çalışan kurumlarla işbirliği yapmaktadır.
 • EUROBA üyeleri düzenli olarak AB Projeleri ile ilgili seminer ve eğitimlere katılmaktadır.
 • AB Dünya Bankası ve Merkezi Finans Birimi fonlarından yararlanabilmeleri için geniş kitleleri bilgilendirmek amacıyla broşür ve kitapçık hazırlayarak çeşitli kurum ve kuruluşlara dağıtılmasını sağlamaktadır.
 • EUROBA üyeleri gerek İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne bağlı olan AB Eğitim Programları ve Projeler Yürütme Bölümü ile gerekse İstanbul Valiliği Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Koordinasyon Merkezi çalışanları ile diyalog ve uyum içinde çalışmaktadır.
EUROBA’NIN YARARLARI
 
 • Yabancı dil kullanmaya teşvik etmesi,
 • Personelin proje ziyaretleri ile bilgi, görgü ve deneyimlerin artması
 • Sunulan proje hazırlığı danışmanlık hizmetiyle, kamu kurumlarında, yerel yönetimlerde, STK’larda KOBİ’lerde  ve diğer hizmet alıcılarında yönetişimin gelişmesine paralel olarak, yeni stratejilerin ve proje fikirlerinin ortaya çıkması,
 • Verimliliği artıran uygulamalar ile yerel yönetimlerin, STK’ların ve vatandaşların da takdirini kazanması.
http://www.euroba.gov.tr